Tư vấn chương trình phát triển lâm sàng là hoạt động hỗ trợ các công ty dược xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm của mình thông qua các thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, các chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thiết kế các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tính an toàn, độc tính và hiệu quả của sản phẩm thuốc trên người.

Cụ thể, chuyên gia sẽ tư vấn các nội dung như: xác định mục tiêu nghiên cứu, đối tượng tham gia, tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân, các thông số cần đánh giá, quy trình đánh giá và phân tích kết quả... nhằm đảm bảo thiết kế nghiên cứu hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định hiện hành.

Qua đó, doanh nghiệp có thể xây dựng được chương trình phát triển sản phẩm thuốc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và tính hợp pháp, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng thuốc.