Các thuốc thực hiện nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm được công bố trong Danh mục thuốc tương đương sinh học của Cục Quản lý Dược

Tên thuốc Công ty sản xuất Quyết định về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học
Viên nén sủi bọt Mypara 500 (Paracetamol 500mg) Công ty Cổ phần S.P.M 235/QĐ-BYT ngày 23/01/2017
Viên nang cứng Bicelor 500 (cefaclor 500 mg/viên) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017
Cốm pha hỗn dịch uống Cebest (cefpodoxim 100mg/gói 3g) Công ty Cổ phẩn Tập đoàn MERAP 5694/QĐ-BYT ngày 25/09/2018
Viên nén bao phim Fabazixin 500 (Azithromycin 500mg) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 656/QĐ-QLD ngày 19/09/2023
Thuốc bột pha hỗn dịch uống Firstlexin (Cephalexin 3000mg) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020
Bột pha hỗn dịch uống Fabadroxil (Cefadroxil 250mg/5ml) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 31/QĐ-QLD ngày 18/01/2019
Viên nang cứng Cefradin 500mg (cefradin 500mg) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 31/QĐ-QLD ngày 18/01/2019
Viên nén Pharbacol (Paracetamol  650mg) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 207/QĐ-BYT ngày 21/01/2020
Thuốc bột uống Fabapoxim 100mg (cefpodoxim 100mg/gói) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 349/QĐ-QLD ngày 24/05/2023
Viên nén Fabafixim 200 (Cefixim 200mg) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 656/QĐ-QLD ngày 19/09/2023
Bột pha hỗn dịch uống Fabafixim 100 (Cefixim 2g/gói) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco 555/QĐ-QLD ngày 18/11/2020